Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego

52, 2019

2019

Pages: 147

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Foreword
(Tomasz Kalisz)

Crime victims’ rights in the European area of justice and Polish legislatio...
(Joanna Beata Banach-Gutierrez)

The impact of international treaties on the shape of national criminal law ...
(Dominika Bek, Olga Sitarz)

More >

51, 2019

2019

Pages: 124

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Czas usiłowania i dokonania kradzieży w sklepie samoobsługowym
(Tomasz Tyburcy)

Paradygmaty karania a badania osobopoznawcze sprawców przestępstw
(Barbara Stańdo-Kawecka)

More >

50, 2018

2019

Pages: 196

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Uwagi o istocie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i jego karaniu. ...
(Rajnhardt Kokot)

Artykuł 59a k.k. — sukces czy porażka ustawodawcy
(Bogdan Myrna)

More >

49, 2018

2019

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Foreword
(Rafał Cieśla)

Forensic examination of anonymous handwritten documents in order to obtain ...
(Dmitry V. Bakhteev, Alexey V. Antropov)

Using gelatin dactyloscopic foils and computer program Adobe Photoshop in e...
(Miroslav Busarčević, Branislav Simonović)

More >

48, 2018

2018

Pages: 184

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

„Mój dom moją twierdzą”. Rozważania na tle regulacji art. 25 § 2a k.k.
(Agnieszka Kania)

Uwagi o istocie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i jego karaniu. ...
(Rajnhardt Kokot)

More >

47, 2018

2018

Pages: 128

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Foreword
(Tomasz Kalisz)

General directives of judicial sentencing. Remarks in the context of the Po...
(Agnieszka Kania)

Distinction criteria for fiscal torts
(Katarzyna Łucarz)

More >

46, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestęps...
(Rajnhardt Kokot)

Targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie jako typ kwalifikowany przest...
(Anna Muszyńska, Anna Jaskóła)

More >

45, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Foreword
(Rafał Cieśla)

How to answer the question of error margin in forensic signature examinatio...
(Raymond Marquis, Liv Cadola, Williams David Mazzella, Tacha Hicks)

Interscript comparison of handwriting features leading to their identificat...
(Amanpreet Kaur, Mohinder Singh, Om Prakash Jasuja)

More >

44, 2017

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Foreword
(Rafał Cieśla)

A study of the effect of substrate on dot-matrix printing
(Komal Saini, Varinder Singh, Manpreet Kaur, Seema Sharda)

Application of capillary electrophoresis in the analysis of coloring matter...
(Małgorzata Król)

More >

41, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Z rozważań o znamionach zmodyfikowanych odmian przestępstwa zgwałcenia z pe...
(Joanna Brzezińska)

Uwagi na temat charakteru prawnego dyrektywy wymiaru kary za ciąg przestęps...
(Rajnhardt Kokot)

More >

43, 2017. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Jacek Giezek)

Wykaz prac naukowo–badawczych Profesora Tomasza Kaczmarka z lat 2006–2016
( )

Oszustwo szkodowe i bezszkodowe jako dwie odmiany przestępstwa oszustwa
(Marek Bielski)

More >

42, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Foreword
(Tomasz Kalisz)

The problem of women’s crime. Selected tendencies
(Joanna Brzezińska)

The issue of crimes committed with some electronic payment devices
(Rafał Cieśla)

More >

40, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Wszczęcie i data zakończenia postępowania w przedmiocie wykonania kary ogra...
(Tomasz Kalisz)

Zasady orzekania kary ograniczenia wolności — wybrane zagadnienia
(Jerzy Lachowski)

More >

39, 2016

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Z problematyki przestępczości zorganizowanej w prawie francuskim
(Joanna Brzezińska)

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do ...
(Piotr Góralski)

More >

38, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Foreword
(Tomasz Kalisz)

The penalty of restriction of liberty — The Polish model of intermediate pu...
(Tomasz Kalisz)

About basic terms regarding judicial sentences. Remarks in the context of t...
(Agnieszka Kania)

More >

37, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Środki zabezpieczające stosowane wobec przestępców wykazujących zaburzenia ...
(Piotr Góralski)

Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po noweli...
(Rajnhardt Kokot)

More >

36, 2015

2016

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego...
(Piotr Ochman)

Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa — uwagi na tle ustawo...
(Rajnhardt Kokot)

More >

35, 2015

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Z problematyki  karalnego  doprowadzenia  do  samobójstwa  —  uwagi  na  tl...
(Rajnhardt Kokot)

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w  stosunku do...
(Piotr Góralski)

More >

34, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Foreword
(Tomasz Kalisz)

Aggravated murder and proposed changes to the Penal Code
(Rajnhardt Kokot)

Comments on the criminal protection of the capital market in Poland
(Anna Płońska)

More >

33, 2014. Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji spr...
(Barbara Stańdo-Kawecka)

Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności
(Grażyna B. Szczygieł)

More >

32, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych ...
(Paulina Gadzińska)

Rozkład materialnego ciężaru dowodu w sprawach o zniesławienie
(Katarzyna Liżyńska)

More >

31, 2014

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Kilka uwag o  ochronie życia poczętego w  kontekście projektowanych zmian k...
(Rajnhardt Kokot, Justyna Jasińska)

Kilka uwag o  „wypadku mniejszej wagi”
(Joanna Brzezińska)

More >

30, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

O kwalifikowanych typach zabójstwa we francuskim prawie karnym
(Joanna Brzezińska)

Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa popełnionego ...
(Anna Czwojda)

More >

29, 2013

2013

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Uwagi o przestępstwie uprzywilejowanym z perspektywy dzieciobójstwa
(Joanna Brzezińska)

Społeczeństwo polskie jako odbiorca informacji o sprawach karnych. Wybrane ...
(Agnieszka Maria Kania)

More >

28, 2012

2012

Słowo wstępne
(Tomasz Kalisz)

Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny a roszczenia cywilnoprawne
(Rafał Citowicz, Martyna Pieszczek)

Przekształcenia koncepcji środków zabezpieczających w polskim prawie karnym
(Piotr Góralski)

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część II
(Agnieszka Maria Kania)

More >

27, 2011

2011

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

Odpowiedzialność karna pracodawcy w ujęciu zasady nullum crimen sine lege
(Rafał Citowicz, Martyna Pieszczek)

O zagadnieniu racjonalnej kryminalizacji i penalizacji pedofilii w polskim ...
(Piotr Góralski)

Kryminalizacja korupcji w sektorze prywatnym w niemieckim prawie karnym w o...
(Tomasz Hachoł)

More >

26, 2010

2010

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

O dzieciobójstwie z perspektywy statystyk
(Joanna Brzezińska)

Aktualne zagadnienia prawa antykorupcyjnego Republiki Kazachstanu
(Rafał Citowicz, Azamat Ziyashov)

Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych
(Agnieszka Maria Kania)

More >

25, 2009

2009

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

Łączenie kar w wyroku łącznym przy „przedzieleniu” ciągu przestępstw wyroki...
(Sebastian Kowalski)

Znamię „szczególnego okrucieństwa” w orzecznictwie sądowym
(Agnieszka Maria Kania)

Relacje pomiędzy przestępstwem zniesławienia a przestępstwem zniewagi – zag...
(Małgorzata Sosnowska)

More >

24, 2009

2009

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

Problematyka czasu w orzecznictwie karnym Sądu Najwyższego i sądów apelacyj...
(Jakub Baściuk, Piotr Ochman, Katarzyna Ondrysz)

Z problematyki przestępczości ubezpieczeniowej w sektorze komunikacyjnym
(Joanna Brzezińska)

Drobna kradzież popełniona z użyciem przemocy – przestępstwo czy wykroczeni...
(Marcin Dudzik)

More >

23, 2008

2008

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

Prawnokarne aspekty stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych
(Małgorzata Sieradzka)

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w Polsce i w Niemczech. Zarys proble...
(Katarzyna Jagodzińska)

Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed stałym MTK – uw...
(Bartłomiej Krzan)

More >

22, 2008

2008

Słowo wstępne
(Leszek Bogunia)

Z rozważań o terrorystycznym charakterze przestępstwa
(Joanna Brzezińska)

W sprawie przestępstwa oszustwa gospodarczego z art. 298 k.k.
(Monika Filipowska)

Polskie prawo karne wobec problemu eutanazji
(Piotr Góralski)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout