Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 25, 2009

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Łączenie kar w wyroku łącznym przy „przedzieleniu” ciągu przestępstw wyrokiem wydanym w odrębnym postępowaniu

Download articleDownload article

Znamię „szczególnego okrucieństwa” w orzecznictwie sądowym

Download articleDownload article

Relacje pomiędzy przestępstwem zniesławienia a przestępstwem zniewagi – zagadnienia wybrane

Download articleDownload article

„Okres porodu” i jego konsekwencje temporalne na gruncie art.149 k.k.

Download articleDownload article

W sprawie warunkowego zawieszenia kary aresztu

Download articleDownload article

Nadzwyczajny wymiar kary – kilka uwag i kontrowersji

Download articleDownload article

Uwagi na temat zasady specjalności jako przesłanki ekstradycyjnej

Download articleDownload article

Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w ramach Współpracy Policyjnej i Sądowej w Sprawach Karnych UE

Download articleDownload article

Karnoprocesowe elementy nadzoru nad wykonywaniem środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania

Download articleDownload article

Postępowanie przyspieszone i kilka uwag na tle jego stosowania

Download articleDownload article

Europejska Sieć Sądowa jako element unijnej współpracy sądowej w sprawach karnych

Download articleDownload article

Organy postępowania wykonawczego

Download articleDownload article

Kwestia stosowania przymusu bezpośredniego oraz leczniczego w trakcie wykonywania leczniczych środków zabezpieczających

Download articleDownload article

Przyjęcie tymczasowo aresztowanych do aresztu śledczego

Download articleDownload article

Mechanizmy międzynarodowej kontroli i ochrony praw człowieka wykorzystywane w toku postępowania wykonawczego

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout