Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Download articleDownload article

Prawnokarne aspekty stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych

Download articleDownload article

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w Polsce i w Niemczech. Zarys problematyki porównawczej

Download articleDownload article

Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed stałym MTK – uwagi na tle rezolucji 1593 (2005)

Download articleDownload article

Postępowanie przyspieszone. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Download articleDownload article

Obserwacja psychiatryczna w świetle zasady domniemania niewinności

Download articleDownload article

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych

Download articleDownload article

Charakter prawny i teleologiczne podstawy koncepcji sędziowskiego nadzoru penitencjarnego

Download articleDownload article

Inicjowanie przez prokuratora zmiany lub uchylenia postanowienia w trybie art. 24 § 1 k.k.w. oraz wzruszanie prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym wykonawczym

Download articleDownload article

Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności

Download articleDownload article

Współpraca policyjna w Unii Europejskiej: od TREVI do Schengen III

Download articleDownload article

Wizja lokalna na tle innych czynności procesowo-kryminalistycznych

Download articleDownload article

Uprawnienie strony i uczestnika postępowania cywilnego do obrony swoich praw a regulacja art. 212 k.k. i art. 213 k.k.

Download articleDownload article

Penalizacja nieudzielenia informacji w postępowaniu wykroczeniowym a art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym

Download articleDownload article

Zmiany w modelu funkcjonowania prokuratury w Polsce

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout