Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 23, 2008

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Download articleDownload article

Prawnokarne aspekty stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych

Download articleDownload article

Eksperyment procesowo-kryminalistyczny w Polsce i w Niemczech. Zarys problematyki porównawczej

Download articleDownload article

Udział Rady Bezpieczeństwa w inicjowaniu postępowania przed stałym MTK – uwagi na tle rezolucji 1593 (2005)

Download articleDownload article

Postępowanie przyspieszone. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

Download articleDownload article

Obserwacja psychiatryczna w świetle zasady domniemania niewinności

Download articleDownload article

Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności z uwzględnieniem zróżnicowania zakładów karnych

Download articleDownload article

Charakter prawny i teleologiczne podstawy koncepcji sędziowskiego nadzoru penitencjarnego

Download articleDownload article

Inicjowanie przez prokuratora zmiany lub uchylenia postanowienia w trybie art. 24 § 1 k.k.w. oraz wzruszanie prawomocnych orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym wykonawczym

Download articleDownload article

Prawne podstawy organizacji badań psychologicznych i psychiatrycznych skazanych w toku wykonywania kary pozbawienia wolności

Download articleDownload article

Współpraca policyjna w Unii Europejskiej: od TREVI do Schengen III

Download articleDownload article

Wizja lokalna na tle innych czynności procesowo-kryminalistycznych

Download articleDownload article

Uprawnienie strony i uczestnika postępowania cywilnego do obrony swoich praw a regulacja art. 212 k.k. i art. 213 k.k.

Download articleDownload article

Penalizacja nieudzielenia informacji w postępowaniu wykroczeniowym a art. 78 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym

Download articleDownload article

Zmiany w modelu funkcjonowania prokuratury w Polsce

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout