Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 28, 2012

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny a roszczenia cywilnoprawne

AbstractDownload articleDownload article

the obligation to compensate the damage, moral injury, civil claims

Przekształcenia koncepcji środków zabezpieczających w polskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

restraining measure, additional penalty, post-penal measure, protective measure, social adaptation centre, institution for incorrigible offenders, protective surveillance

Kontrowersje związane z kryminalizacją przerywania ciąży. Część II

AbstractDownload articleDownload article

pregnancy interruption, abortion, morality, right to protection of life, unborn child, criminalization, protection of life

Kilka uwag o odpowiedzialności karnej kierownika podmiotu odpowiedzialnego albo jednostki organizacyjnej takiego podmiotu za naruszenie obowiązku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, criminal liability of public officers

Cele tymczasowego aresztowania a powszechność jego stosowania w praktyce sądów polskich

AbstractDownload articleDownload article

prison system, preventive arrest, population of the imprisoned

Kontrola czy nadzór sądu nad postępowaniem przygotowawczym

AbstractDownload articleDownload article

preliminary proceedings, court, control, supervision

W kwestii kolizji art. 180 § 2 kodeksu postępowania karnego i art. 6 Prawa o adwokaturze

AbstractDownload articleDownload article

legal professional privilege, advocate, Code of Criminal Procedure, Rules of Professional Ethics, inadmissible evidence, confl ict of legal rules, witness

Materialne przesłanki przeszukania w k.p.k.

AbstractDownload articleDownload article

search, investigative procedures, police, suspect

Z problematyki obrony obligatoryjnej w świetle nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego z dnia 16 września 2011 r.

AbstractDownload articleDownload article

Executive Criminal Code, Code of Criminal Procedure, mandatory defence, conditions, analysis

Skazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi

AbstractDownload articleDownload article

prisoner, custodial institution, imprisonment, parent, children, care, right to contacts with family

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

AbstractDownload articleDownload article

compulsory service soldier, penalty of restricted liberty, deferment of the penalty of restriction of liberty, commander of a military unit

Wykonywanie tymczasowego aresztowania w ustawodawstwie i polityce penitencjarnej Polski okresu międzywojennego

AbstractDownload articleDownload article

temporary arrest, penitentiary policy, Polish legislation of the inter-war period

Uwagi dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności w przywięziennych Domach dla Matki i Dziecka

AbstractDownload articleDownload article

woman, custodial institution, child in custodial isolation, prison nurseries

Karnoprawne i administracyjnoprawne przepisy dotyczące reklamy produktów leczniczych

AbstractDownload articleDownload article

pharmaceutical law, advertising of medicinal products, criminal law, administrative law, product liability

Zasada nullum crimen, nulla poena sine lege i jej ograniczenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

AbstractDownload articleDownload article

European Court of Human Rights, European Convention for the Protection of Human Rights, rule of law, no punishment without law, Nuremberg clause, statutory lawlessness

Wymagania w zakresie stażów prokuratorskich w świetle art.14a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 z późn. zm.)

AbstractDownload articleDownload article

prosecution service, appointment to position, traineeship, academic degree

Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

AbstractDownload articleDownload article

juvenile, fiscal crime, fiscal misdemeanor

Sieć teletransmisyjna Interpolu jako narzędzie międzynarodowej współpracy policyjnej

AbstractDownload articleDownload article

communication network, criminality, General Secretariat, I-24/7, information, Interpol

Rola wskaźnika bazowego „minimalnego wynagrodzenia” w kodeksie karnym skarbowym

AbstractDownload articleDownload article

fiscal criminal law, Fiscal Criminal Code, minimum pay, amount limit

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout