Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 22, 2008

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Z rozważań o terrorystycznym charakterze przestępstwa

Download articleDownload article

W sprawie przestępstwa oszustwa gospodarczego z art. 298 k.k.

Download articleDownload article

Polskie prawo karne wobec problemu eutanazji

Download articleDownload article

Kilka uwag na temat przestępstw związanych z wprowadzaniem do obrotu i używania wyrobów medycznych

Download articleDownload article

O propozycji warunkowego zawieszenia wykonania zakazu prowadzenia pojazdów

Download articleDownload article

Zawieszenie postępowania karnego wobec osoby uzależnionej od środków odurzających według ustawy z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Download articleDownload article

Standard ochrony prawa do wolności i osobistego bezpieczeństwa przy zajęciu rzeczy oraz przeszukaniu osób i pomieszczeń w praktyce prokuratorskiej z polskiej perspektywy

Download articleDownload article

Postępowanie przyspieszone w procesie karnym

Download articleDownload article

Warunkowe przedterminowe zwolnienie istotnym składnikiem polityki kryminalnej

Download articleDownload article

Wybrane problemy związane z umieszczeniem skazanego w systemie terapeutycznym wykonywania kary pozbawienia wolności w trybie art. 96 § 2 k.k.w.

Download articleDownload article

Zatrudnienie nieodpłatne skazanych na karę pozbawienia wolności

Download articleDownload article

Badania osmologiczne – ekspertyza czy eksperyment procesowy?

Download articleDownload article

Działania Rady Europy w zakresie zapobiegania i zwalczania korupcji w administracji publicznej

Download articleDownload article

Rekonstrukcja miejsca zdarzenia w praktyce anglosaskiej a eksperyment procesowo-kryminalistyczny w polskim systemie prawa

Download articleDownload article

Tajemnica telekomunikacyjna w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Download articleDownload article

Odpowiedzialność z kodeksu wykroczeń za czyny przeciwko interesom konsumentów

Download articleDownload article

Varia

Międzynarodowe Seminarium Teoretyczne i praktyczne problemy przepadku mienia (konfiskaty) w systemie prawa angielskiego i polskiego (przepisy materialne, procesowe i wykonawcze), Wrocław 26–27 kwietnia 2007 r.

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout