Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, ss.296

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

O kwalifikowanych typach zabójstwa we francuskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

homicide, aggravated crime, premeditated murder

Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa popełnionego przez inną osobę

AbstractDownload articleDownload article

proceeds, criminal liability under Article 52 of the Criminal Code, reimbursement, forfeiture of proceeds

O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r. Część II

AbstractDownload articleDownload article

assistance, danger, failure to assist, omission, threat, exposure

Funkcje ustawowej defi nicji przygotowania do przestępstwa. Zarys problematyki

AbstractDownload articleDownload article

preparation of crime, attempt, rules of legal interpretation

Wybrane aspekty probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

AbstractDownload articleDownload article

remedying of harm, probative measures, probation, crime

Korzyści pochodzące z popełnienia czynu zabronionego i ich legalizacja

AbstractDownload articleDownload article

proceeds from prohibited activity, money laundering, crime under Article 299 of the Criminal Code, economic crime

Zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

AbstractDownload articleDownload article

driving ban, confiscation of driving licence, penal measure

Uwagi w sprawie uzyskiwania opinii o stanie zdrowia psychicznego sprawców przestępstw w toku postępowania karnego

AbstractDownload articleDownload article

giving opinions, court experts — psychiatrists, state of mental health, insanity

Rola i zadania prokuratora w przesłuchaniu małoletnich świadków na podstawie art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k.

AbstractDownload articleDownload article

public prosecutor, interrogation, juvenile witness

Biegły psycholog a odebranie i ocena zeznań małoletniego świadka w procesie karnym

AbstractDownload articleDownload article

evidence, juvenile witness, expert psychologist, criminal proceedings

Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności z perspektywy problemów z ustalaniem treści i kierunku prognozy kryminologicznej

AbstractDownload articleDownload article

parole, probation, criminological forecasting, imprisonment

Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część II (art. 146 k.k.w.–art. 149 k.k.w.)

AbstractDownload articleDownload article

infringement, disciplinary penalty, convict, sentencing guidelines, limitation of legal proceedings, supervision of disciplinary proceedings, modification of decision imposing a penalty, rescission of disciplinary penalty

Prawa osób pozbawionych wolności w świetle Konstytucji RP i Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractDownload articleDownload article

rights, obligations, legal status of persons sentenced, prison sentence

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego — przesłanki materialne

AbstractDownload articleDownload article

conditional release, electronic surveillance

Odroczenie kary pozbawienia wolności wobec kobiet

AbstractDownload articleDownload article

custodial sentence, deferment of sentence, sentenced woman

Obrona z urzędu w stadium wykonawczym w świetle projektu ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

AbstractDownload articleDownload article

Executive Criminal Code, Code of Criminal Procedure, amendment, legal assistance, public defence, public defender, analysis

Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia w przypadku uduszenia gwałtownego

AbstractDownload articleDownload article

inspection of the corpse, crime scene investigation, hanging, strangulation, suffocation

Naprawienie szkody w Kodeksie wykroczeń

AbstractDownload articleDownload article

restitution, damage compensation, penal measure

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout