Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 33, 2014. Kary i środki wolnościowe w perspektywie praktyki orzeczniczej i wykonawczej, ss.232

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka

AbstractDownload articleDownload article

reoffending, probation agencies, risk assessment, risk management, risk groups

Środki alternatywne wobec kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, alternatives to imprisonment, probation

Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  17 lipca 2013 r. oraz uchwały Sądu Najwyższego z  27 marca 2014 r.

AbstractDownload articleDownload article

probation, order of execution of sentence, conditions governing order

Wykonywanie środków o  charakterze wolnościowym w  prawie karnym skarbowym

AbstractDownload articleDownload article

a fiscal penal law, the model of criminal policy, the libertarian measures

Oportunistyczny model pracy socjalnej ze skazanymi

AbstractDownload articleDownload article

social work, rehabilitation, imprisonment

Krytycznie o  zawieszeniu wykonania kary w  polskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

probation, alternative sanctions, restorative justice

Czynności zawodowego kuratora sądowego dla dorosłych związane z  wykonywaniem kary ograniczenia wolności

AbstractDownload articleDownload article

professional probation officer, restriction of liberty, activities of professional probation officer, restriction of liberty in Polish Penal Code, execution of the penalty of restriction of liberty in the Penal Executive Code, penalties

Contradictio in adiecto? O  warunkowym zawieszeniu kar wolnościowych w  świetle obowiązującej regulacji i  propozycji legislacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

conditional suspension, non-isolation penalties, alternative penalties

Dozór kuratora sądowego nad sprawcami wymagającymi stosowania szczególnych środków leczniczych lub terapeutycznych. Tymczasowy element zmian w  prawie czy może ich nieunikniona perspektywa?

AbstractDownload articleDownload article

probation officer, criminal enforcement proceedings, probation measures, Electronically Monitored Curfew, penalty of restriction of liberty

Wykonywanie środka karnego zakazu zajmowania określonego stanowiska a  zakaz pełnienia funkcji piastuna organu spółki handlowej

AbstractDownload articleDownload article

penal measure, ban on performing functions in a commercial company, executing the penal measure, prohibition of holding certain positions, legal consequences of conviction

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout