Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 36, 2015, ss.176

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

AbstractDownload articleDownload article

penal economic law, criminalization, illegal activity, capital market, financial instruments

Z problematyki karalnego doprowadzenia do samobójstwa — uwagi na tle ustawowych znamion art. 151 k.k. Część II

AbstractDownload articleDownload article

suicide, criminal law, drive, persuasion, assistance, assisted suicide, statutory traits, suicidal behavior

Nowa treść kary ograniczenia wolności

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, punishment, penalty of restriction of liberty, community service, deduction of some part of the remuneration for work

Decyzja klasyfikacyjna. Charakter prawny oraz tryby kontroli i weryfikacji

AbstractDownload articleDownload article

classification of convicts, imprisonment, individualization, special treatment of convicts

Czynniki socjologiczne a przestępczość kobiet. Wybrane teorie kryminologiczne

AbstractDownload articleDownload article

sociological theories, female crime, criminology

Warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w różnych systemach jej wykonywania

AbstractDownload articleDownload article

conditional early release, imprisonment, systems of imprisonment, criminological forecasts, practice of conditional early release, penitentiary policy

Warunkowe zawieszenie wykonania kary po nowelizacji k.k. i k.k.w. — z perspektywy zadań kuratora sądowego

AbstractDownload articleDownload article

probation officer, conditional suspension, deprivation of liberty, probation

Podstawowe założenia metody graficzno-porównawczej stosowanej w ramach badań pismoznawczych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

handwriting research, expert study, opinion, comparative material, identification features of handwriting, expert opinion, diagnostic value of a handwriting opinion

Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w badaniach pisma ręcznego w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

handwriting, handwriting research methods, expert study, expert opinion, long texts, short texts, signatures

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout