Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 37, 2015, ss.168

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Środki zabezpieczające stosowane wobec przestępców wykazujących zaburzenia osobowości

AbstractDownload articleDownload article

human personality, precautionary measures, criminals with personality disorders, psychopathy, dissocial personality disorders, antisocial personality disorders, electronic monitoring, therapy, addiction therapy

Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

amendment, criminal law, punishment, imprisonment, restriction of liberty, fine, non-custodial penalties, sentence, penal policy, reform, sanction, directives

Kara łączna po nowelizacji — rozważania na tle przepisów rozdziału IX Kodeksu karnego

AbstractDownload articleDownload article

aggregate penalty, amendments, imposition of aggregate penalty, aggregate sentence, actual concurrence of crimes

Charakter prawny instytucji przepadku po zmianach nowelizacyjnych wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

amendment, Criminal Code, forfeiture, object, material benefit

Z problematyki umorzenia konsensualnego

AbstractDownload articleDownload article

victim’s application, punishment purposes, reconciliation of the violator and the victim, follow-up agreement

Kontradyktoryjność w postępowaniu w sprawach o wykroczenia — założenia i praktyka

AbstractDownload articleDownload article

petty offences proceedings, adversarial system, amendment, evidentiary initiative

Warunkowe zawieszenie wykonania kary w perspektywie zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

AbstractDownload articleDownload article

probation, supervision, responsibilities of the probation period, accessory fine

Odroczenie wykonania kary z zastosowaniem dozoru elektronicznego w świetle nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego z 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

electronic monitoring, deferral of punishment execution, restriction of liberty, technical conditions, precautionary measures

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout