Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 26, 2010, ss.209

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Substantive criminal law

O dzieciobójstwie z perspektywy statystyk

Download articleDownload article

Aktualne zagadnienia prawa antykorupcyjnego Republiki Kazachstanu

Download articleDownload article

Zasada humanitaryzmu w kontekście unormowań prawnokarnych

Download articleDownload article

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – powstanie, ewolucja, perspektywy. Wybrane zagadnienia reformy wprowadzonej Traktatem lizbońskim

Download articleDownload article

Obserwacja psychiatryczna po nowelizacji ustawy Kodeks postępowania karnego z dnia 5 grudnia 2008 r.

Download articleDownload article

Kilka uwag w sprawie interpretacji art. 80 k.k.w. Decyzja (zarządzenie) o zmianie kolejności wykonywania kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz w zakresie środków zabezpieczających

Download articleDownload article

W sprawie interpretacji art. 67 k.k.w. Rozważania o celach wykonywania kary pozbawienia wolności i kierunkach współczesnej polityki penitencjarnej

Download articleDownload article

Recydywa penitencjarna. Analiza dogmatyczno-historyczna regulacji prawnych w latach 1918–1969

Download articleDownload article

Wybrane problemy związane ze stosowaniem i wykonywaniem tymczasowego aresztowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Download articleDownload article

Zatrzymanie penitencjarne jako zadanie Policji w postępowaniu karnym wykonawczym

Download articleDownload article

W obronie prokuratur apelacyjnych

Download articleDownload article

Rola czynności operacyjno-rozpoznawczych w uzyskiwaniu dowodów w procesie karnym

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout