Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 43, 2017. Księga Jubileuszowa Profesora Tomasza Kaczmarka, ss.568

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.1

Download articleDownload article

Wykaz prac naukowo–badawczych Profesora Tomasza Kaczmarka z lat 2006–2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.2

Download articleDownload article

Oszustwo szkodowe i bezszkodowe jako dwie odmiany przestępstwa oszustwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.3

AbstractDownload articleDownload article

fraud offense, fraud, Article 286 § 1 of the Criminal Code, substantial material damage

Uwagi o zasadach wymiaru kary w polskich kodeksach karnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.4

AbstractDownload articleDownload article

criminal justice, punishment, theories of punishment, principles of imposing penalties, purposes of punishment

Wpływ osobowości sprawcy na ocenę podstaw i zakresu odpowiedzialności karnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.5

AbstractDownload articleDownload article

personality, social harmfulness, personal characteristics, criminal liability, sentencing

Jeszcze o propozycji zakotwiczenia w kodeksie karnym kryteriów obiektywnego przypisania skutku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.6

AbstractDownload articleDownload article

liability for effect, causal link, offence with criminal consequences, objective effect attribution, theory of equivalence of conditions, amendment of Criminal Code

Esej o prawie do decydowania o niektórych przejawach życia osobistego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.7

AbstractDownload articleDownload article

a “good death”, euthanasia murder, assisted suicide, sterilization, patient autonomy, principle of proportionality

Nielegalna imigracja z perspektywy występku umożliwienia lub ułatwienia pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.8

AbstractDownload articleDownload article

immigration, illegal aliens, criminal law

Tożsamość czynu jako podstawa różnicowania mechanizmów redukujących odpowiedzialność karną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.9

AbstractDownload articleDownload article

behaviour, act, criteria of identity of an act, reduction mechanisms, rules of conduct

Tendencje prywatyzacji prawa karnego a ujmowanie społecznej szkodliwości jako podstawy kryminalizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.10

AbstractDownload articleDownload article

social harmfulness, privatisation of criminal law, criminalisation, legal good, offences prosecuted on private accusation

O tak zwanym szpiegu i terroryście koronnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.11

AbstractDownload articleDownload article

state security, legalizing documents, terrorist offence, espionage

Osadzeni niebezpieczni. Procedura kwalifikacji, jej weryfikacja oraz zakres ograniczeń

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.12

AbstractDownload articleDownload article

dangerous prisoner, imprisonment, classification of convicts

Kilka uwag o sposobach rozstrzygania sporów dotyczących sprawczego współdziałania w popełnieniu przestępstwa indywidualnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.13

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, individual crime, co-operation in committing the crime, criminal responsibility

Kilka uwag o konstrukcji i konsekwencjach ciągu przestępstw w świetle nowelizacji kodeksu karnego z 20 lutego 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.14

AbstractDownload articleDownload article

novelty, crime, series, coincidence, multiplicity, multi-act, qualification, identity, possibility, continuity

Zwyczajny i nadzwyczajnie złagodzony wymiar kary w świetle kodeksu karnego po nowelizacji z 20 lutego 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.15

AbstractDownload articleDownload article

criminal sanction, directive sentencing, extraordinary mitigation of punishment

Polish Judiciary and the Constitutional Fidelity. „In Judges We Trust”?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.16

AbstractDownload articleDownload article

rule of law, constitutionalism, judges, courts, judicial review, direct effect, constitutional fidelity, integrity, judicial ethos, fidelity, text v context, judicial empowerment

Sprawiedliwość w sędziowskim wymiarze kary

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.17

AbstractDownload articleDownload article

punishment, justice, criminal justice system, judge, penology, social and legal institution, sentencing, culturally integrated (social and legal) studies, human rights, social control

Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako warunek kryminalizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.18

AbstractDownload articleDownload article

social danger of an act, material element of an offense, criminal liability, constitutional scope of criminalization

Zbrodnia katyńska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka — refleksje nad wyrokiem z 21 października 2013 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.19

AbstractDownload articleDownload article

Katyń massacre, international humanitarian law, human rights

Ewolucja regulacji dotyczącej błędu co do znamion typu podstawowego w polskich kodyfikacjach karnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.20

AbstractDownload articleDownload article

criminal law, features of criminal, mistake of fact, the intention of the offense

Odpowiedzialność karna za popełnienie czynu zabronionego w stanie tak zwanej zawinionej niepoczytalności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.21

AbstractDownload articleDownload article

insanity, state of inebriation or intoxication, culpability, intentionality, negligence

Czy idea tak zwanej wtórnej legalności się broni?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.22

AbstractDownload articleDownload article

justification, circumstances excluding lawlessness of an act, transgression of sanctioned norms, primary legality, secondary legality

Polityka karna sądów w kontekście reformy prawa karnego. Wstępne wyniki badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.23

AbstractDownload articleDownload article

penal policy, penal law reform, penalty of imprisonment, so-called mixed penalty, penalty of restriction of liberty, fine, conditional suspension of enforcement of penalty

O zmianach w zakresie leczniczych środków zabezpieczających na tle nowelizacji kodeksu karnego z 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.24

AbstractDownload articleDownload article

crime, precautionary measure, addiction therapy, intoxicant, addiction

Wolność słowa — ujęcie prawnokarne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.25

AbstractDownload articleDownload article

freedom of speech, religious feelings, axiological foundations of criminal law

Kilka uwag na tle kompensacyjnej funkcji prawa karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.26

AbstractDownload articleDownload article

functions of criminal law, forfeiture and compensation measures, victim of crime

O ujęciu przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa w projektowanym art. 44a § 1 kodeksu karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.27

AbstractDownload articleDownload article

confiscation of property, forfeiture, criminal liability of enterprise

Privatisierung der Strafverfolgung — Königsweg oder Irrweg?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.28

AbstractDownload articleDownload article

privatization of criminal proceeding, criminal prosecution, private investigations, economic crimes, corruption, Transnational Criminal Prosecution

O znaczeniu fundamentalnych zasad karania w polityce karnej — uwagi na tle przyczyn i skutków „masowego uwięzienia” w Stanach Zjednoczonych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.29

AbstractDownload articleDownload article

consequentialism, retributivism, criminal policy, mass incarceration, principles of punishment

Cele wykonywania kary pozbawienia wolności — kilka refleksji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.30

AbstractDownload articleDownload article

penalty of imprisonment, programmed influence system, penitentiary influence, rehabilitation programs

Aktualne aspekty zjawiska kryminalizacji dopingu w sporcie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.31

AbstractDownload articleDownload article

doping in sport, criminal liability, principle of subsidiarity of criminal law and criminal liability as ultima ratio, principle of the cohesion of criminal law, organised doping activity in the context of organised crime

O funkcjach urojenia okoliczności wyłączających bezprawność. Wybrane zagadnienia teoretycznoprawne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.32

AbstractDownload articleDownload article

circumstances excluding illegality, assigning agency, description of a criminal act

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout