Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 50, 2018, ss.196

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.1

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Uwagi o istocie przestępstwa o charakterze terrorystycznym i jego karaniu. Część II

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.2

AbstractDownload articleDownload article

crime, terrorism, terrorist target, terrorist attack, framework directive, extraordinary enhancement of punishment

Artykuł 59a k.k. — sukces czy porażka ustawodawcy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.3

AbstractDownload articleDownload article

compensatory discontinuance, criminal proceedings, speed and efficiency of proceedings

Ewolucja środków zabezpieczających w polskim prawie karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.4

AbstractDownload articleDownload article

restraining measures, danger of the perpetrator, post-penal measures

Konsensualne zakończenie postępowania przygotowawczego w trybie art. 355 k.p.k.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.5

AbstractDownload articleDownload article

criminal proceedings, consensual modes, in-court settlement

Kuratela penitencjarna jako element strategii przeciwdziałania wtórnej przestępczości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.6

AbstractDownload articleDownload article

probation, social readaptation, penitentiary units, non-governmental organisations

Wychowawcze oddziaływanie obcowania z kulturą w kontekście pomocy postpenitencjarnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.7

AbstractDownload articleDownload article

post-penitentiary assistance, custodial sentence, convicted offenders

Varia

Frontex 3.0 — rewolucyjny czy rewelacyjny — legislacyjno-policyjny paradygmat bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. Paneuropejska interpretacja i implementacja Intelligence-Led Policing

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.8

AbstractDownload articleDownload article

FRONTEX, migration, foreign policy, border law, European Union, intelligence-led policing, policing, border control, European Border and Coast Guard, security, protection of border, EBCG, EBCG2, solidarity principle, policing, EU criminal policy, Schengen

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku — perspektywa prawno-psychologiczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.9

AbstractDownload articleDownload article

psychology, children´s rights, child hearing, hearing standards, child protection in civil law proceedings, child protection in criminal law proceedings

Prawno-kryminalistyczna problematyka przesłuchania małoletniego w procedurach prawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.10

AbstractDownload articleDownload article

children witness, child hearing, forensic science, psychology, child protection in law proceedings

Sprawozdanie z konferencji

„Readaptacja społeczna w świetle uwarunkowań prawnych i psychologicznych”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.11

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout