Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 30, 2013, ss.296

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Słowo wstępne

Pobierz artykułPobierz artykuł

O kwalifikowanych typach zabójstwa we francuskim prawie karnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

homicide, aggravated crime, premeditated murder

Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa popełnionego przez inną osobę

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

proceeds, criminal liability under Article 52 of the Criminal Code, reimbursement, forfeiture of proceeds

O przestępnym i nieprzestępnym zaniechaniu udzielenia pomocy w niebezpieczeństwie w ujęciu kodeksu karnego z 1997 r. Część II

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

assistance, danger, failure to assist, omission, threat, exposure

Funkcje ustawowej defi nicji przygotowania do przestępstwa. Zarys problematyki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

preparation of crime, attempt, rules of legal interpretation

Wybrane aspekty probacyjnego naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

remedying of harm, probative measures, probation, crime

Korzyści pochodzące z popełnienia czynu zabronionego i ich legalizacja

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

proceeds from prohibited activity, money laundering, crime under Article 299 of the Criminal Code, economic crime

Zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

driving ban, confiscation of driving licence, penal measure

Uwagi w sprawie uzyskiwania opinii o stanie zdrowia psychicznego sprawców przestępstw w toku postępowania karnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

giving opinions, court experts — psychiatrists, state of mental health, insanity

Rola i zadania prokuratora w przesłuchaniu małoletnich świadków na podstawie art. 185a k.p.k. i art. 185b k.p.k.

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

public prosecutor, interrogation, juvenile witness

Biegły psycholog a odebranie i ocena zeznań małoletniego świadka w procesie karnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

evidence, juvenile witness, expert psychologist, criminal proceedings

Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności z perspektywy problemów z ustalaniem treści i kierunku prognozy kryminologicznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

parole, probation, criminological forecasting, imprisonment

Procedura wymiaru i wykonania kar dyscyplinarnych wobec skazanych na karę pozbawienia wolności. Część II (art. 146 k.k.w.–art. 149 k.k.w.)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

infringement, disciplinary penalty, convict, sentencing guidelines, limitation of legal proceedings, supervision of disciplinary proceedings, modification of decision imposing a penalty, rescission of disciplinary penalty

Prawa osób pozbawionych wolności w świetle Konstytucji RP i Kodeksu karnego wykonawczego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

rights, obligations, legal status of persons sentenced, prison sentence

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego — przesłanki materialne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

conditional release, electronic surveillance

Odroczenie kary pozbawienia wolności wobec kobiet

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

custodial sentence, deferment of sentence, sentenced woman

Obrona z urzędu w stadium wykonawczym w świetle projektu ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Executive Criminal Code, Code of Criminal Procedure, amendment, legal assistance, public defence, public defender, analysis

Oględziny zwłok i miejsca ich znalezienia w przypadku uduszenia gwałtownego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

inspection of the corpse, crime scene investigation, hanging, strangulation, suffocation

Naprawienie szkody w Kodeksie wykroczeń

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

restitution, damage compensation, penal measure

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy