Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 35, 2015, ss.172

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Z problematyki  karalnego  doprowadzenia  do  samobójstwa  —  uwagi  na  tle  ustawowych  znamion  art.  151  k.k.   Część  I

AbstractDownload articleDownload article

suicide, criminal law, lead, persuasion, assistance, assisted suicide, statutory traits, suicidal behavior

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w  stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część I

AbstractDownload articleDownload article

preventive measures, criminal liability of young offenders, juvenile de­linquents, educational and corrective measures, youth detention centre

Uwagi o  wybranych typach kwalifikowanych przestępstwa zabójstwa we włoskim prawie karnym

AbstractDownload articleDownload article

homicide, life sentence, aggravated crime, premeditated murder

Zwrot korzyści majątkowej uzyskanej z  przestępstwa skarbowego innej osoby w  k.k.s.

AbstractDownload articleDownload article

financial benefit, reimbursement of financial gain

Dziecko jako świadek w  procesie karnym w  ujęciu teoretycznym i  praktycznym

AbstractDownload articleDownload article

minors, witness, victim, interrogation

„Zbyt ciężkie skutki natychmiastowego wykonania kary” jako podstawowa przesłanka fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment sentence, convicted offender, conditional prerequisite, excessively adverse effects

Zabezpieczenie majątkowe na poczet kary grzywny

AbstractDownload articleDownload article

fine, complaint, security on property, criminal responsibility, enforcement proceedings

Kilka uwag o  prawnokarnej polityce legislacyjnej

AbstractDownload articleDownload article

penal policy, rational legislator, criminalization, judicial sentencing

Ewolucja metod badań zapachowych — początki osmologii w  Polsce

AbstractDownload articleDownload article

osmology, experiment, scent traces

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout