Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, 39, 2016, ss.192

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.1

Download articleDownload article

Substantive criminal law

Z problematyki przestępczości zorganizowanej w prawie francuskim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.2

AbstractDownload articleDownload article

organized crime, financial crimes, cybercrimes, illegal trade

Kwestia dopuszczalności stosowania środków zabezpieczających w stosunku do nieletnich sprawców czynów karalnych. Część II

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.3

AbstractDownload articleDownload article

preventive measures, criminal liability of young offenders, juvenile delinquents, educational and corrective measures, youth detention centre

Dyrektywa pozytywnej prewencji ogólnej — wybrane problemy. Uwagi na tle kodeksu karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.4

AbstractDownload articleDownload article

judicial sentencing, the general prevention directive, forming the legal awareness of the society

Materialnoprawne aspekty orzekania kary ograniczenia wolności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.5

AbstractDownload articleDownload article

penalty of restriction of liberty, electronic surveillance, community service, deduction from wages

Karnoprocesowa ochrona małoletniego pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności — kilka uwag na tle nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny oraz ustawy — Kodeks postępowania karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.6

AbstractDownload articleDownload article

protection of a minor victim, examination of the minor, crimes against sexual freedom and morality, secondary victimisation

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w trzech systemach — uwagi krytyczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.7

AbstractDownload articleDownload article

prison sentence, ordinary system, therapeutic system, programmed treatment system, individual sentence plan

Konsekwencje uchylania się od odbywania kary ograniczenia wolności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.8

AbstractDownload articleDownload article

the penalty of restriction of liberty, the replacement penalty of imprisonment, the consequences of evasion of serving a penalty of restriction of liberty, the ordinance the execution of replacement penalty of imprisonment, the execution of replacement penalty of imprisonment

Fałszerstwa dokumentów operacyjnych a badania pismoznawcze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.9

AbstractDownload articleDownload article

handwriting examinations, operational documentation, operational work, forgery

Problematyka przemocy w rodzinie w świetle wybranych uregulowań międzynarodowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.10

AbstractDownload articleDownload article

domestic violence, international law, legal regulations, fundamental rights, women rights

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout