Dla autorów

Informacje ogólne:

• Redakcja przyjmuje niepublikowane wcześniej teksty z zakresu nauk penalnych, zgodne z linią programową tytułu.

• Redakcja prosi o składanie tekstów w formie elektronicznej (dokument MS Word lub tekst sformatowany RTF) e-mailem na adres tomasz.kalisz@uwr.edu.pl lub adam.kwiecinski@uwr.edu.pl

• Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (do 400 znaków ze spacjami) wraz z tytułem artykułu po angielsku. Streszczenia powinny zawierać także słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (max. 5).

• Prosimy także o załączenie na końcu opracowania bibliografii załącznikowej (tzw. uporządkowany alfabetycznie wykaz literatury).

• Redakcja prosi Autorów o podanie pełnych danych adresowych wraz z numerem telefonicznym i adresem e-mail oraz notki afiliacyjnej: tytuł naukowy oraz nazwa uczelni albo innej jednostki (tylko jedna jednostka). Dane afiliacyjne mogą zostać zamieszczone w opublikowanych tekstach.

• Wszystkie artykuły publikowane w "Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego" są recenzowane.

• O przyjęciu tekstu do wydania Autorzy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.

 

Wymagania techniczne dotyczące tekstów:

• objętość - do 40.000 znaków ze spacjami;

• czcionka - Times New Roman, wielkość czcionki – 12;

• odstęp między wierszami 1,5;

• pole tekstowe ograniczone marginesami (lewy, prawy, górny, dolny) o wielkości po 2,5 cm; strony należy ponumerować, tekst powinien być wyjustowany obustronnie.

• przypisy dolne.

 

Wymagania wydawnicze i procedura ghostwriting:

• Wydawnictwo zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.

• Autorzy zobowiązani są do wykonania korekty autorskiej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę Autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.

• Przesłanie do Redakcji przez Autora tekstu jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że:

1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tekstu,

2. tekst jest w o l n y od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma,

3. udziela on nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w Nowej Kodyfikacja Prawa Karnego oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy wydawnictwa i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy archiwalnych w internecie.

• autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia, poprzez złożenie oświadczenia, wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod), przy opracowaniach współautorskich – szacunkowego (w %) wkładu pracy poszczególnych autorów,

• Redakcja zastrzega sobie prawo do zbierania i przechowywania wszelkich informacji o wykrytych przypadkach „ghostwriting” („guest authorship”) oraz ich przekazywania odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom publikacji naukowych).

• Redakcja nie zwraca tekstów, a Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.

• Po opublikowaniu artykułu Autor otrzymuje nieodpłatnie jeden egzemplarz wydawnictwa.

 

Oświadczenie o oryginalności publikacji, przeniesieniu praw autorskich i finansowaniu

 

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy